Privaatsussätted

Sissejuhatus
Isikuandmete töötlemist Omega Invest OÜ poolt reguleerivad ELi isikuandmete kaitse üldmäärus ning kohaldatavad asjakohased õigusaktid. Käesolevas isikuandmete töötlemise printsiipides (edaspidi: privaatsussätted) selgitatakse, kuidas meie, Omega Invest OÜ, töötleme Teie isikuandmeid. Privaatsussätted annavad infot selle kohta, kuidas me Teie isikuandmeid kogume, millistel eesmärkidel ja alustel me neid andmeid töötleme ning kellele edastame. Samuti saate ülevaate, kuidas me Teie isikuandmeid kaitseme ja millised on Teie kui andmesubjekti õigused oma isikuandmetega seoses.
Millistel alustel me Teie isikuandmeid töötleme?
Isikuandmeid töötleme ainult õiguslikel alustel ja Omega Invest OÜ õigustatud ning üldiste huvide täitmiseks. Isikuandmete töötlemise õiguslikuks aluseks on üldjuhul omandatud nõuete portfellid, so eelkõige Teie poolt sõlmitud leping algse kreeditoriga. Üldiste huvide täitmise korral võimaldab maksmata arvete professionaalne sissenõudmine krediidiasutustel tegutseda, vähendades laenuandmise häireid ja krediidikahjumeid. Hästi toimivad sissenõudmisteenused tagavad võrdsed laenusaamise võimalused ning mõistlikud laenukulud tarbijatele ja ettevõtetele. Seaduslike kohustuste täitmisel korral töötleme isikuandmeid nt isiku tuvastamiseks, rahapesu vältimiseks, ametkondlikele päringutele vastamiseks ja raamatupidamises. Käsitleme isikuandmeid ka õigustatud huvide alusel, mis on seotud äritegevusega ehk sissenõudmisteenuste pakkumise ja arendamisega. Isikuandmete töötlemise aluseks võib olla ka andmesubjekti algatus (s.h taotlus, avaldus, märgukiri, teabenõue) või muu pöördumine meie poole. Teie isikuandmed on vajalikud meile privaatsussätetes toodud eesmärkide täitmiseks ning töötleme neid ainult eesmärgil, milleks andmeid algselt koguti.
Kust me saame Teie isikuandmeid?
Isikuandmete töötlemisel kasutame peamiselt algsete võlausaldajate poolt saadud infot (alusdokumendid ning nendega seotud isikud ja kontaktandmed). Isikuandmeid saame ka avalikest allikatest (nt Ametlikud Teadaanded, Äriregistri teabesüsteemist jne), Rahvastikuregistrist, Krediidiinfost, Kinnistusraamatust ning muudest avalikult ligipääsetavatest allikatest. Samuti saame infot vastavalt menetlusstaadiumile koostöös nt pankrotihalduri, notari, kohtu, kohtutäituri, politseiga jne. Sageli olete isikuandmete allikaks Teie ise, kes esitab meile vajalikku teavet enda kohta. Võime küsida Teilt lisaandmeid, kuid Teil ei ole kohustust neid esitada. Andmete esitamata jätmine võib aga mõjuda Teie suhtes negatiivselt, nt võla tasumise tõendamise või Teie kaebuse põhjendatuse hindamisel.
Kuidas ja mis eesmärgil Teie isikuandmeid töödeldakse?
Töötleme Teie isikuandmeid konkreetsetel eesmärkidel ning kooskõlas ELi isikuandmete kaitse üldmääruse ja kehtivate õigusaktidega. Isikuandmeid töötleme eelkõige lepingute täitmiseks, kus põhitegevuseks on võlgade sissenõudemenetlus nii kohtuväliselt kui kohtu kaudu. Eelpool märgitud menetlus võib hõlmata nt kriminaal-, täite, pankroti-, pärimismenetlust jne. Sellest tulenevalt töötleme vajadusel isikuandmeid ka päringute tegemiseks nt kohtutäituritele, notaritele, politseile jne. Menetluse käigus teostame vajadusel päringuid asjakohastesse registritesse. Sisestame Teie isikuandmed meie infosüsteemi. Töötleme Teie isikuandmeid kompromissi saavutamiseks, maksegraafikute sõlmimiseks ning lepingute täitmiseks. Teie isikuandmeid kasutame ka toimunud kontaktide tõendamiseks ja Omega Invest OÜ õigustatud huvide kaitseks (sh õiguslike nõuete esitamiseks).
Milliseid isikuandmeid me eelkõige töötleme?
 • Isiku tuvastamise andmed (nt nimi, isikukood)
 • Menetlusmeetmed (nt nõudekirjade saatmine, kirjavahetus, SMS-d, telefonikõne kokkuvõte)
 • Pangarekvisiidid ja muud andmed makse teostamisel
 • Kontaktandmed (nt aadress, telefoninumber)
 • Sõlmitud lepingud (sh maksegraafikud, notariaalsed lepingud)
 • Huvide kaitset puudutavad andmed
 • Volitatud esindaja andmed
 • Menetlusstaadium (nt täitemenetluses, pankrotis)
 
 • Võlaandmed (nt laenud)
 • Info maksekäitumise osas
 
 • Dokumendiandmed (nt ID-kaardi koopia)
 • Info varade ja kohustuste osas (nt muud kohustused, kinnisvara, ettevõtte osakud)
 
Kellele on meil on õigus Teie isikuandmeid edastada?
Seoses sissenõudmise menetlusega või seadusest tulenevate kohustuste täitmisega võime jagada Teie isikuandmeid asjasse puutuvatele isikutele või asutustele. Enne isikuandmete edastamist kolmandale isikule veendume, et isikul, kellele andmeid edastame, on andmete saamiseks õiguslik alus.
Isikud või ettevõtted, kellele Omega Invest OÜ Teie isikuandmeid võib jagada on mh:
 • Teile kui klient või tarbija
 • Notar
 • Rahvastikuregister
 • Tarbijakaitseamet
 • Andmekaitse-inspektsioon
 • Politsei, prokuratuur
 • Kohtutäitur
 • Pankrotihaldur
 • Kliendi või tarbija poolt volitatud esindaja
 • Allhankijad (nt makse-, side-, õigusabi- ja/või IT-teenuste osutaja) sissenõudmisteenuste osutamisel
 • Omega Invest OÜ poolt volitatud esindaja
 • Garantii- või tagatise andja
 • Audiitor
 • Krediidi-finantsasutused
 • Äriregister
 • Väärtpaberiregister
 • Krediidiregister
 • Käendaja
 • Kohus
 • Kinnistusraamat
 • Muu ametiasutus
 • Muu registripidaja
   
Kui Te ei täida lepingust tulenevaid kohustusi tähtaegselt, on meil õigus lepingu täitmise tagamiseks avaldada Teie võlaga seotud isikuandmed maksehäirena mh Creditinfo Eesti hallatavas Maksehäireregistris vastavalt selle registri pidamise korrale ja tingimustele.
Samuti võime edastada isiku- ja võlaandmeid ka välisriiki (nt seal tegutsevale meie esindajale) eeldusel, et selleks on olemas õiguslik alus ja tingimusel, et rakendatakse asjakohaseid kaitsemeetmeid.
Kui kaua Teie isikuandmeid säilitatakse?
Töötleme Teie isikuandmeid vaid niikaua, kuni see on vajalik isikuandmete töötlemise eesmärkide saavutamiseks, Omega Invest OÜ õigustatud huvide täitmiseks või kuni seadus meid selleks kohustab. Kui säilitusperiood on lõppenud, kustutame ja/või hävitame Teie isikuandmed või muudame need anonüümseks.
Millised on Teie õigused?
 • Teil on õigus taotleda oma isikuandmete parandamist, kui need on muutunud, ebapiisavad, puudulikud või väärad.
 • Teil on õigus saada koopia isikuandmetest, mida töödeldakse Teie nõusoleku alusel või lepingu täitmiseks, üldkasutatavas masinloetavas vormis, kui see on tehniliselt võimalik.
 • Teil on õigus Teid puudutavat andmetöötlust piirata õigusaktides sätestatud korras ja ulatuses, nt isikuandmete õigsuse kontrollimiseks, juhul, kui olete andmete õigsuse vaidlustanud või ebaseadusliku andmetöötluse korral.
 • Teil on õigus nõuda isikuandmete töötlemise lõpetamist kui Teie isikuandmeid töödeldakse õigusvastaselt, st ilma õigusliku aluseta.
 • Teil on õigus tutvuda oma isikuandmetega ning saada infot nende töötlemise kohta (nt töötlemise eesmärgid või õiguslik alus).
 • Teil on õigus esitada vastuväiteid oma isikuandmete töötlemise suhtes, kui Te leiate, et Teie isikuandmete töötlemine on ebaseaduslik.
 • Teil on õigus taotleda oma isikuandmete kustutamist seaduses ja ELi isikuandmete kaitse üldmääruses sätestatud alustel.
 
Kuidas me Teie isikuandmeid kaitseme?
Suhtume Teie isikuandmete töötlemisse vastutustundlikult. Isikuandmete kaitseks rakendame asjakohaseid ning efektiivseid organisatsioonilisi, füüsilisi ja infotehnoloogilisi meetmeid. Meie töötajad on vastavalt nendega sõlmitud töö- või muule sarnasele lepingule kohustatud hoidma neile tööülesannete täitmise käigus teatavaks saanud isikuandmeid konfidentsiaalsena. Konfidentsiaalsuskohustus on tähtajatu. Ka oma partneritelt, keda oleme volitatud töötlejatena kaasanud andmetöötlusprotsessi, nõuame isikuandmete turvalist töötlemist. Samuti eeldame, et ka Teie suhtute oma isikuandmete kaitsmisesse turvaliselt ja annate endast parima, et võimalikke kahjusid ära hoida.
Kuhu Teil on võimalik esitada päring, taotlus või kaebus oma isikuandmete töötlemise kohta Omega Invest OÜ-s?
Teil on õigus esitada oma isikuandmetega seotud päring, taotlus või kaebus e-posti aadressil mail@omegainvest.ee. Enne taotluse või päringu läbivaatamist peame Teie isiku tuvastama, sellest tulenevalt peate ennast identifitseerima meile aktsepteeritaval viisil. Teil on õigus esitada oma isikuandmete töötlemise kohta kaebus Omega Invest OÜ-le, Andmekaitse Inspektsioonile (veebileht http://www.aki.ee/) või pädevale kohtule, kui leiate, et isikuandmete töötlemine Omega Invest OÜ-s riivab Teie õigusi ja huve.
Teie päringutele ja taotlustele vastame esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui ühe kuu jooksul päringu, taotluse või kaebuse saamise päevast. Kui vastamisega seoses on vaja asjaolusid põhjalikumalt täpsustada või kontrollida või arvestades taotluse sisu, võime vastamise tähtaega pikendada kahe kuu võrra, teavitades Teid sellest eelnevalt.
Omega Invest OÜ väljastab andmesubjekti põhjendatud taotluse alusel tema isikuandmete töötlemise ja isikuandmete kohta teavet tasuta üks kord aastas. Korduva, põhjendamatu või ülemäärase taotluse esitamise korral on Omega Invest OÜ-l õigus nõuda andmesubjektilt mõistlikku tasu minimaalselt summas 30,00 eurot igakordse taotluse kohta või keelduda taotluse rahuldamisest.
Privaatsussätete muutmine
Omega Invest OÜ-l on õigus muuta privaatsussätteid igal ajal ühepoolselt kooskõlas kohalduva õigusega.