Privatumo politika

Įvadas
Omega Invest OÜ duomenų tvarkymą reglamentuoja ES bendroji duomenų apsaugos reglamentas ir taikomi atitinkami teisės aktai. Šiuose asmens duomenų tvarkymo principuose (toliau: privatumo nuostatos) paaiškinama, kaip mes, Omega Invest OÜ, tvarkome Jūsų asmens duomenis. Privatumo nuostatos suteikia informaciją apie tai, kaip mes renkame Jūsų asmens duomenis, kokius tikslus ir pagrindus naudojame juos tvarkyti ir ką perduodame. Taip pat sužinosite, kaip mes saugome Jūsų asmens duomenis ir kokie yra Jūsų kaip duomenų subjekto teisės susijusios su Jūsų asmens duomenimis.
Pagal kokių pagrindų mes tvarkome Jūsų asmens duomenis?
Asmens duomenis tvarkome tik teisėtais pagrindais ir siekdami Omega Invest OÜ teisėtų ir bendrų interesų. Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas paprastai yra įsigyti skolinimosi reikalavimai, t. y. pirmiausia sutartys, kurias sudarėte su pradiniais kreditoriais. Bendrų interesų atveju profesionalus neapmokėtų sąskaitų surinkimas leidžia kredito institucijoms veikti, mažinant skolų suteikimo sutrikimus ir kredito nuostolius. Efektyvios skolinimosi paslaugos užtikrina lygias paskolų gavimo galimybes ir protingus paskolų išlaidų lygį vartotojams ir įmonėms. Teisėtų pareigų vykdymo atveju mes tvarkome asmens duomenis, pvz., asmens identifikavimui, pinigų plovimo prevencijai, valdžios institucijų užklausų atsakymams ir buhalterijoje. Mes taip pat tvarkome asmens duomenis pagrįstais interesais, susijusiais su verslo veikla, t. y. skolinimosi paslaugų teikimu ir plėtra. Asmens duomenų tvarkymo pagrindu gali būti ir duomenų subjekto iniciatyva (pvz., paraiška, prašymas, skundas) arba kita mūsų linkęs kreiptis. Jūsų asmens duomenys yra būtini mums privatumo nuostatose nurodytiems tikslams įgyvendinti ir mes juos tvarkome tik tikslu, kuriam pradiniai duomenys buvo pirmiau surinkti.
Iš kur mes gauname Jūsų asmens duomenis?

Tvarkydami asmens duomenis, daugiausiai naudojamės informacija, gauta iš pradinių skolininkų (pagrindiniai dokumentai ir su jais susiję asmenys bei kontaktiniai duomenys). Asmens duomenis taip pat gauname iš viešų šaltinių (pvz., oficialūs pranešimai, Verslo Registrų informacinė sistema ir kt.), gyventojų registro, Kredito informacijos, Nekilnojamojo turto knygos ir kitų viešai prieinamų šaltinių. Taip pat informaciją gavę pagal bylos stadiją bendradarbiaujame su, pvz., bankroto administratoriumi, notaru, teismu, teismo vykdytoju, policija ir kt. Dažnai Jūs

patys esate asmens duomenų šaltinis, teikiant mums reikalingą informaciją apie save. Mes galime papildomai prašyti papildomos informacijos iš Jūsų, tačiau Jūs neturite privalomo teikti jos. Nepateikus duomenų tai gali turėti neigiamų padarinių Jums, pvz., paskolos grąžinimo įrodymo ar Jūsų skundo pagrįstumo įvertinimo požiūriu.

Kaip ir kokiu tikslu mes tvarkome Jūsų asmens duomenis?
Mes tvarkome Jūsų asmens duomenis konkrečiais tikslais ir atitinkamai su ES bendrojo duomenų apsaugos reglamentu ir galiojančiais teisės aktais. Asmens duomenis tvarkome pirmiausia siekdami įvykdyti sutartis, kuriose pagrindinė veikla yra skolų susigrąžinimo procedūra tiek už teismo ribų, tiek teismo keliu. Anksčiau minėtą procedūrą gali apimti, pvz., baudžiamoji, vykdymo, bankroto, paveldėjimo procesas ir kt. Atitinkamai tvarkome asmens duomenis ir siekdami padaryti užklausas, pvz., teismo vykdytojams, notarams, policijai ir kt. Proceso metu atliekame atitinkamas užklausas atitinkamuose registruose. Įvedame Jūsų asmens duomenis į mūsų informacinę sistemą. Mes tvarkome Jūsų asmens duomenis siekdami kompromiso pasiekti, mokėjimo tvarkaraščių sudarymui ir sutarčių vykdymui. Jūsų asmens duomenis taip pat naudojame siekdami įvykdyti dėl buvusių kontaktų įrodymą ir Omega Invest OÜ teisėtų interesų apsaugą (įskaitant teisinius reikalavimus).
Kokius asmens duomenis mes daugiausiai tvarkome?
 • Asmens identifikavimo duomenys (pvz., vardas, asmens kodas)
 • Procedūros veiksmai (pvz., reikalavimo siuntimas, raštiškas susirašinėjimas, SMS, telefono skambučių santrauka)
 • Banko duomenys ir kiti duomenys atliekant mokėjimus
 • Kontaktiniai duomenys (pvz., adresas, telefono numeris)
 • Sudarytos sutartys (įskaitant mokėjimo grafikus, notariškas sutartis)
 • Interesus saugantys duomenys
 • Įgalioto atstovo duomenys
 • Procedūros etapas (pvz., vykdymo procesas, bankrotas)
 
 • Skolos duomenys (pvz., paskolos)
 • Informacija apie mokėjimo elgesį
 
 • Dokumentų duomenys (pvz., ID kortelės kopija)
 • Informacija apie turtą ir įsipareigojimus (pvz., kiti įsipareigojimai, nekilnojamojo turto, įmonės akcijos)
 
Kam mes turime teisę perduoti Jūsų asmens duomenis?
Susijusios skolos susigrąžinimo procedūra ar iš įstatymo kylančių pareigų vykdymo atžvilgiu galime perduoti Jūsų asmens duomenis susijusioms asmenims ar institucijoms. Prieš perduodant asmens duomenis trečiajai šaliai, įsitikiname, kad asmeniui, kuriam duomenys yra perduodami, yra teisinis pagrindas gauti duomenis.
Asmenys ar įmonės, kurioms Omega Invest OÜ gali perduoti Jūsų asmens duomenis, yra tarp kitų:
 • Jums kaip klientui ar vartotojui
 • Notaras
 • Gyventojų registras
 • Vartotojų teisių apsaugos tarnyba
 • Duomenų apsaugos inspekcija
 • Policija, prokuratūra
 • Vykdymo pareigūnas
 • Bankroto administratorius
 • Jūsų arba kliento įgaliotas atstovas
 • Subrangovai (pvz., mokėjimų, ryšių, teisinės pagalbos ir/ar IT paslaugų teikėjas) skolų susigrąžinimo paslaugų teikimo procese
 • Omega Invest UAB įgaliotas atstovas
 • Garantas ar užstatas
 • Auditorius
 • Kredito-finansų institucijos
 • Verslo registras
 • Vertybinių popierių registras
 • Kredito registras
 • Garantas
 • Teismas
 • Nek

  ilnojamojo turto registras

   

   

Kaip mes saugome Jūsų asmens duomenis?
Mes gerbiame Jūsų asmens duomenų konfidencialumą ir užtikriname jų saugumą. Todėl nustatome saugumo priemones, kad apsaugotume Jūsų asmens duomenis nuo neteisėto ar netinkamo naudojimo ir nuo neteisėto prieigos prie jų. Mes taip pat įsipareigojame užtikrinti, kad trečiosios šalys, kurioms perduodame Jūsų asmens duomenis, laikytųsi visų duomenų apsaugos reikalavimų, kuriuos taikome mes. Tik tie Omega Invest OÜ darbuotojai ir partneriai, kurie tiesiogiai dalyvauja asmens duomenų tvarkymo procese, gali pasiekti Jūsų asmens duomenis. Jie turi teisę tvarkyti Jūsų asmens duomenis tik mūsų nurodymais ir tik tiek, kiek reikia atlikti darbą.
Kiek laiko mes saugome Jūsų asmens duomenis?
Mes laikome Jūsų asmens duomenis tik tiek laiko, kiek tai būtina siekiant įvykdyti tuos tikslus, dėl kurių buvo surinkti, ir laikytis teisės aktų nustatytų terminų. Po asmens duomenų tvarkymo tikslų pasiektos, mes Jūsų asmens duomenis naikiname, išskyrus atvejus, kai turime teisinį pagrindą juos išlaikyti ilgesniam laikotarpiui (pvz., kai tai būtina siekiant vykdyti teisinius reikalavimus, arba kai mes turime kitokią teisėtą priežastį, pavyzdžiui, kai užregistruota baudžiamoji byla).
Kokios yra Jūsų teisės susijusios su Jūsų asmens duomenimis?
Jūs turite teisę į informaciją apie tai, kaip mes tvarkome Jūsų asmens duomenis. Tai reiškia, kad Jūs turite teisę žinoti, kokius asmens duomenis mes tvarkome, iš kur jie buvo surinkti, ir kokiu tikslu mes juos tvarkome. Taip pat Jūs turite teisę reikalauti, kad neteisingi ar neatnaujinti asmens duomenys būtų ištaisyti arba užbaigti. Mes Jums suteikiame galimybę reikalauti asmens duomenų trinimo, kai jie nebėra reikalingi arba yra tvarkomi neteisėtai. Taip pat Jūs turite teisę prieštarauti asmens duomenų tvarkymui, kai jie tvarkomi bendraisiais interesais arba tiesiogiai rėmės suvokiamais motyvais. Mes atsižvelgsime į Jūsų prieštaravimą ir nutrauksime Jūsų asmens duomenų tvarkymą, nebent mes galime pateikti priežastingumo pagrindą, kuris užtikrina mūsų teises ar gynybą.
Kaip susisiekti su mumis?
Jei turite klausimų ar norite gauti daugiau informacijos apie tai, kaip mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, arba norite pasinaudoti savo teisėmis, susijusiomis su asmens duomenų tvarkymu, susisiekite su mumis elektroniniu paštu, pateikdami šiuos kontaktinius duomenis:
OMEGA INVEST OÜ, adresas: Mustamäe tee 16, 10617 Talinas, registracijos kodas: 10866568, telefonas: +370 6056 3007, el. paštas: mail@omegainvest.lt.